Garantii

   

1. Garantiitingimused:
1.1. Toote garantii aluseks on nõuetekohaselt täidetud garantiitalong.
1.2. Toote garantii jõustub, kui toote paigaldus- ja ekspluatatsioonitingimused vastavad tootja poolt koostatud instruktsioonile, paigaldusjuhendile ja kõigile kehtivatele kohalikele nõuetele.
1.3. Toote garantii kehtib toote ekspluatatsiooni käigus ilmnevatele varjatud detailidele välja arvatud normaalkulumine. Tootjapoolne volitatud isik jätab endale õiguse otsustada, millised detailid kuuluvad asendamisele ja/või parandamisele garantiikorras.
1.4. Toote garantii hõlmab vaid defektsete detailide vahetust või remonti ja ei laiene muudele otsestele ja/või kaudsetele kuludele ja/või kahjudele, mida on põhjustanud toote defekt või rike.

2. Garantiiremondi kehtivusajad:
2.1 AS Balteco annab ostu kuupäevast arvates oma toodetele alljärgnevad garantiiajad:
2.1.1. Vanni korpus* – 5 aastat;
2.1.2. Massaazvanni seadmed – 2 aastat;
2.1.3. Massaazipaneelid ja istenurgad – 2 aastat;
2.1.4. Aurusaunad – 2 aastat;
2.1.5. Dussikabiinid ja massaa˛ikabiinid – 1 aasta;
2.1.6. Mini-basseinid – 1 aasta;
2.1.7. Kommertseesmärgil kasutatavad tooted – 1 aasta.
* korpuse all mõistetakse vanni akrüülist vormitud ja tugevdatud vanni koorikut koos alumiiniumraami ning dekoratiivse esiplaadiga.
2.2. Garantiikorras asendatud detailidele ja seadmetele kehtib garantii toote garantiiaja lõpuni kuid mitte vähem kui 6 kuud arvates detaili või seadme asenduse kuupäevast.

3. Garantii ei kehti:
3.1. Garantiitalongil puuduvad andmed ostu-müügitehingu vormistamise kohta.
3.2. Tootjapoolne garantii ei hõlma toote ebaõigest kasutamisest (vt. konkreetse toote kasutusjuhendit), normaalsest kulumisest ning mittevastavatest paigaldustingimustest/ elektri- ja veevarustus, kanalisatsioon, ruumide keskkond ja/või paigalduse teostusest tingitud defekte ja kahjustusi. Mittevastavad paigaldustingimused s.t. tingimused, mis ei vasta toote instruktsioonis esitatud nõuetele ja/või kehtivatele kohalikele nõuetele ning heale tavale.
3.3. Muudele otsestele ja/või kaudsetele kuludele ja/või kahjudele, mille põhjustas toote/paigalduse/koostus oleva detaili, materjali või sõlme rike. Toote garantii ei laiene tootele kui viga/rike on tingitud toote asukohas oleva vee halvast kvaliteedist (näiteks katlakivi teke).
3.4. Toote garantii alla ei kuulu otsesed ja/või kaudsed kulud, mida on põhjustanud kliendi tahtmatu/tahtlik tegevus või tegevusetus.

4. Garantiiremondi tööde koosseisu ei kuulu:
4.1. Kahjude likvideerimine, mille on tootele tekitanud elektrivarustuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni avariid.
4.2. Transpordikahjude likvideerimine, mis on tekkinud toote transpordil tootjale mittekuuluva transpordivahendiga.
4.3. Kahjude likvideerimine, mis on seotud toote ostjapoolse mittenõuetekohase ladustamise ja hoidmisega.
4.4. Paigaldusel ilmnevate kahjustuste likvideerimine juhul, kui ostu ja paigalduse vaheline periood on üle 3 kuu (v.a mini-basseinid, milledele kehtib periood pikkusega 6 kuud).
4.5.Teenindamiseks mõeldud töötsooni (0,6 m tootest) vabastamisega seonduvad tööd.
4.6.Toote paigaldusjuhendile ja kohalikele nõuetele mittevastavatest ekspluatatsioonitingimustest tekkinud vigade likvideerimine, näiteks:
4.6.1. Magnetklappide kinnikiilumine ja ummistus;
4.6.2. Kriimustused ja mehaanilised vigastused;
4.6.3. Üle- või alapingest tingitud funktsionaalsed häired.
4.7. Lambi elemendi vahetus
4.8. Segisti lifti, kõri ja käpa vahetus
4.9. Sulavkaitsme vahetus, kui selle katkestus ei ole tingitud toote rikkest.
4.10. Normaalkulumisega seonduvate detailide vahetus, näiteks:
4.10.1. Dekoratiivpinnad ja katted;
4.10.2. Lülitite tööpinnad;
4.10.3. Magneesiumanoodi vahetus.
4.11. Reguleerimis- ja hooldustööd; näiteks:
4.11.1. toote puhastamine ja poleerimine;
4.11.2. mudafiltrite puhastamine;
4.11.3. aurugeneraatori puhastus ja läbipesu;
4.11.4. katlakivi eemaldamine;
4.11.5. desinfitseerimis- ja määrimistööd;
4.11.6. esiseinte uste reguleerimine;
4.11.7. äravooluklapi reguleerimine.
4.12. Muude detailide ja sõlmede rikete likvideerimine mis on põhjustatud toote paigaldus- ja kasutusjuhendi nõuete ja juhiste ning igasuguste kohalike nõuete eiramisest.

Kommenteerimine on suletud